Garuda 1.1.1

Rekrutteringsprosess

Vår visjon er å skape verdier gjennom mennesker i alle våre rekrutteringsprosesser.

For å sikre varige og positive resultater gjennom rekruttering bruker vi vår erfaring og kompetanse i kombinasjon med velprøvde og effektive analyseverktøy og tester. Vår rolle er også å være en ærlig og proaktiv sparringspartner for våre oppdragsgivere og kandidater samt å bruke vårt store og brede nettverk for å finne de beste kandidatene.

Vi finner riktig kandidat til riktig stilling.

Vår rekrutteringsprosess

Foruten å finne frem til de gode kandidatene, er noe av det viktigste, og mest krevende i en rekrutteringsprosess å bli godt kjent med kandidatens personlige egenskaper og kartlegge hvordan kandidaten bruker sin kunnskap, sine evner og egenskaper i samspill med andre mennesker. Vår rekrutteringsprosess er grundig, effektiv og skaper gode resultater.

Oppstartsmøte & utarbeidelse av stillingsbeskrivelse

Rekrutteringsprosessen starter med et oppstartsmøte for å få grundigere kjennskap til, og forståelse for, stillingen vi rekrutterer til. I tett samarbeid med oppdragsgiver utarbeider vi en detaljert og grundig stillingsbeskrivelse samt en tidsstyrt prosjektplan for prosessen. Det er i denne kravspesifikasjonen vi avklarer forventinger knyttet til kandidatens formelle og reelle kompetanse. En god stillingsbeskrivelse sikrer at bedriftens ressursbehov stemmer overens med utlysningen.

Annonsering

Basert på informasjonen i oppstartsmøtet utarbeider vi annonseforslag og annonseplan for stillingen. Vi sørger for at annonsene blir lagt ut i ønskede medier og har kjennskap til – og gode avtaler med – kanalene som gir best effekt. Vi bistår også med utarbeidelse av annonsene, og skreddersyr disse slik at budskapet treffer de kandidatene vi ønsker å nå. Ved å nå ut med målrettede annonser som har et tilpasset og spisset budskap, sikrer vi at vi treffer de riktige kandidatene.

Aktivt søk / executive search

Parallelt med at vi annonserer for stillingen, søker vi også aktivt i markedet og i nettverket vårt etter de beste kandidatene (executive search). Gjennom tilstedeværelse i det norske næringslivet over flere år har vi opparbeidet oss et solid nettverk basert på gjensidig tillit og respekt – på tvers av bransjer. Prosessen for denne typen kandidatsøk baseres på strategiske hensyn for oppdragsgiver så vel som diskresjon for de involverte.

Vi opplever i stor grad at potensielle kandidater takker ja til et uforpliktende møte med oss fordi de kan stole på at møtet er konfidensielt. I dialog med kandidaten avdekker vi den enkeltes ambisjoner og danner oss et bilde på hvorvidt de er passende for den aktuelle stillingen. Viser kandidaten seg å være en god match inviteres de videre inn i rekrutteringsprosessen.

Vurdering av søkere og headhuntingskandidater

Vi går gjennom aktuelle søkere og kandidater som vi har funnet gjennom executive search sammen med oppdragsgiver for å finne de kandidatene som er best kvalifisert til å ta med videre i prosessen. Vi besvarer søknader fra ikke-kvalifiserte søkere, og avtaler førstegangsintervju med aktuelle kandidater basert på søkerliste i tillegg til de vi har funnet via aktivt søk.

Førstegangsintervju med kandidater

Vi gjennomfører strukturerte og stillingstilpassede førstegangsintervjuer med aktuelle kandidater. Førstegangsintervjuet er ment å avdekke kandidatens formelle og reelle kompetanse, motivasjon for å søke stillingen, livssituasjon og andre forhold som kan være relevante for stillingen vi rekrutterer til.

Kjemimøte

Vi arrangerer kjemimøte hvor oppdragsgiver får møte et utvalg av kandidatene fra førstegangsintervjuene. Kjemimøtet har til hensikt å kartlegge om oppdragsgiver og kandidat er en god match for prosessen videre, og gir oppdragsgiver en tidlig anledning til å vurdere hvorvidt det foreligger tilstrekkelig motivasjon hos kandidaten for å ta de med videre i rekrutteringsprosessen.

Dybdeintervju og gjennomgang av Garudas KompetanseProfil

Vi benytter analyseverktøy/tester fra Garuda Research Institute i Danmark i våre rekrutteringsprosesser. Det mest brukte verktøyet i rekrutteringsprosessen er Garuda KompetanseProfil

Før vi presenterer de aktuelle kandidatene for oppdragsgiver gjennomfører vi dybdeintervju og Garuda KompetanseProfil. I vår analyse går vi gjennom 320 utsagn som har til hensikt å måle kandidatenes kompetanseprofil basert på 16 grunnleggende personlighetstrekk. Denne unike analysemetoden har gjennom årene blitt benyttet i forbindelse med et stort antall viktige ansettelser i både privat og offentlig sektor. Metoden er vurdert av svenske STP (Stiftelsen for Tillämpad Psykologi) og utviklet spesielt for skandinavisk bedriftskultur. I etterkant av testen gjennomfører vi også dybdeintervju hvor vi går gjennom testresultatet med kandidaten. Vi benytter en kombinasjon av strukturert- og ustrukturert intervju i dybdeintervjuet.

Finalemøte

I forkant av finalemøtet med oppdragsgiver får kandidatene en oppgave de skal forberede og presentere i møtet. Vi opplever at oppgavepresentasjonen danner et godt grunnlag for videre gjennomføring av finalemøtet, og gir en enda tydeligere fremstilling av kandidatens kompetanse. Finalemøtet varer normalt i 60 minutter hvor kandidatene får 20 minutter til presentasjon av oppgaven. De resterende 40 minuttene benyttes til oppfølgingsspørsmål og videre klareringer fra begge parter slik at vi etter møtet har et tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en innstilling.

Innstilling

Basert på kandidatenes forutsetninger og motivasjon for stillingen samt vurderinger av tester og prestasjoner i løpet av rekrutteringsprosessen, gjør vi i samarbeid med oppdragsgiver en innstilling av ønsket kandidat for stillingen.

Referansesjekk

Vi utfører referansesjekk av innstilt kandidat før et ansettelsestilbud blir gitt til den aktuelle kandidaten. Referansesjekken etterprøver det vi har kartlagt hos den aktuelle kandidaten i løpet av rekrutteringsprosessen. Vi ønsker primært å snakke med kandidatens to mest relevante referanser. Om ønskelig bistår vi også som sparringspartner for oppdragsgiver i utarbeidelse av tilbud. Vi informerer deretter øvrige kandidater om at stillingen er besatt.

Dokumentasjon og ektehetssjekk

Vi overleverer attester og vitnemål for innstilt kandidat til oppdragsgiver for arkivering. Vi samarbeider med en objektiv og uavhengig leverandør av profesjonell ektehetssjekk av dokumentasjon og bakgrunnsinformasjon som CV, vitnemål, yrkeserfaring, næringsinteresser, referansepersonenes pålitelighet samt kredittsjekk. Dette gjelder både for norsk og internasjonal dokumentasjon og bakgrunnsinformasjon.

Oppfølging etter ansettelse

Vi følger opp ansettelsesforholdet to til tre ganger i løpet av det første ansettelsesåret. Dersom kandidaten som har tiltrådt stillingen ved annonsert- eller aktivt søk mot formodning slutter innen det første året vil vi etter nærmere avtale og uten ytterligere kostnad finne frem til en ny kandidat.